Peklo, očistec a ráj - spojuje je vrtkavá lávka či bezedná propast? …

Člověk, Faust a bůh. Nepopiratelně základní slova, která ale nejsou jenom slovy, totiž celými pojmy se vší ctnostnou alegorií. I přesto, že by se mohl pořádek této „slovní řady“ zdát nepodstatný, pojmy jsou zde nastoleny v uvedeném pořadí přímo účelně, jelikož právě jejich odstupňování a sled dokáže velmi nápadně i nápaditě vypovědět mnohé o jejich podstatě ve zde diskutované souvislosti. Co se však skrývá pod pouhým člověkem, co vybavit si pod Faustem a kde najít odpověď na pochybnou myšlenku podoby a podstaty boha? Sám člověk mohl by se zdát nejjasněji formulovaným a nejsnadněji představitelným spodobněním, neupadejme ale do stadií a pocitů nadřazenosti či apatie. Člověk není zdaleka daným faktem, vždyť přeci kdo jej stvořil, jak a proč? Na první dvě nadhozené otázky najdeme při troše prozíravosti odpověď v mnohých náboženských spisech, považujme ale jednoduše jako základ skutečnou přítomnost člověka v dnešní i minulé době a zkusme i prostřednictvím tohoto poodhalit roušku neustále diskutovanému problému- smyslu lidského bytí. Alegorie a tajemnost lidského života jakoby nikdy neměla být proměněna v lidský objektivní názor, má svá mnohá zákoutí, jejichž prostřednictvím je nesmírně složité pohlédnout do očí zdánlivě jasné podstatě.
Aniž bychom se však této podstaty nuceně dotýkali a hledali důvod návaznosti dalšího členu v naší dokonale krátké řadě, či zástupu, který však možná pouze celý jedním nekonečně se štěpícím prvkem je, docházíme zde ke spojení člověka s Faustem. Skrze člověka a záhady smyslu jeho bytí se vtělujeme do Fausta, člověka i boha, tedy postavy spojující v sobě obě protilehlé polarity, něco zdánlivě nesourodého. Faust ve vlastní obyčejnosti nachází smysl svého jednání a působení, a tak se vnitřně dotýká božské mysli, s níž se tímto jednoduše se jevícím nálezem“ až dokonale prolíná. Plave v životě lidství, potápí se v nekonečných záplavách obyčejnosti a slepě pátrá po TOM. Po ČEM? Boží svět je jeho odpovědí. Jak ale pohlédnout do „očí“ ryzímu štěstí, když jsme zaslepeni? Faust není, člověk má přes oči černou pásku a bůh vše sleduje čirým zrakem.
Právě tato problematika je na první pohled možná nepřímo, avšak ve své podstatě velice hluboce podaná ve dvou literárních veledílech, jejichž datace spadá do 17. a 18. století. Práce naprosto odlišné, obě však diskutující duchovní podstatu bytí a nepostradatelnost uvědomění si tohoto „ základu“. Johann Wolfgang Goethe a jeho neojedinělý Faust v období preromantismu, tedy počátku 18. století, a barokní dílo Bedřicha Briedla- Co Bůh? Člověk?- které spadá do století sedmnáctého…
Práce poměrně časově nevzdálené, avšak vlastním obsahem, typem vyjadřování zcela neslučitelné, dokonale podávají nepopiratelné svědectví o charakteristice podstaty a smyslu života jak lidského, tak „ božského“. Obraz lidské existence podává dílo Co Bůh? Člověk?, jehož řádky pochází z tvorby Bedřicha Briedla, barokního spisovatele a jezuitského misionáře. S hlubokým duchovním nádechem jsou zde reflektovány poznatky a domněnky o lidské drobnosti v kontrastu s boží nepomíjivostí a dokonalou čistotou, a to prostřednictvím přímé ich formy skládající ideje do veršů. Viditelný a adrenalinový je spád děje. Dění se v poemě sice v podstatě vůbec neobjevuje, avšak i toto je relativní, jelikož prostřednictvím srovnávání mnohých dualismů se rafinovaně přenášíme od události ke skutečnosti, jejichž atmosféra z veršů poznatelně prodechuje. Vyzdvihování všeho božího metaforami a vznešenými atributy jen cíleně napomáhá vytvořit si pomyslnou představu člověka v jeho nedokonalosti a obyčejnosti, jak se koupe v prázdnotě Nicoty.
Od této myšlenky však lidskou představivost odvádí Goethův Faust, který tajemně a nejistě věří a touží po dosažení „ nedosažitelného“- tedy lidského štěstí . O této nedosažitelnosti je v díle naprosto přesvědčen i sám bůh, který proto neváhá Faustovu duši vložit v sázku s ďáblem. Tento dvojdílný román je pak reflexí problému nespokojenosti s obyčejností, touhy a jejich styku. Goethův Faust jakožto literární dílo spadá do preromantismu, období subjektivních citů, jejich expresivity a přirozeného vyjadřování pocitů. Na přelomu 18. a 19. století se tedy Goethe pokusil osobitě interpretovat postavu Fausta, jakožto stvoření diskutovaného a nesmrtelného.
Ve svém díle se odráží od obrazu obyčejného lidského tvora, jak jej spodobňuje před jedním stoletím Bedřich Briedel, a vytváří představu o novém „člověku“, který je nakonec protkán štěstím a naplněn dokonalou harmonií a kterým, jak lze z veršů Fausta prostřednictvím mnohých jinotajů vyčíst, může však být každý. Proto je Faust báječný- je ojedinělý, ale přitom sedí v každém z nás. Možná vstane a někam uteče- to bychom se pak cítili naplněni, protože bychom se duševně probudili, a tak napustili vlastní duši až prasknutí nepředstavitelně živou energií a skrze ni dýchali náladu. Procento lidí, jejichž Faust ale celý život nespí, je však prchavé, a právě proto je probuzené spodobnění Boha i člověka v Goethově díle tak ojedinělé.
Je při nejmenším šílené stavět boha, člověka a Fausta do jedné linie, avšak když do naprostého kontrastu božství a lidství vstoupí rozčarovaný i cílevědomě bláznivý Faust s neutuchající touhou po štěstí a oba dualismy spontánně protne, jak jinak tuto trojici interpretovat…? Zobrazme je v prostoru, přímce či jediném bodě, vždy však budou jeden druhým a druhý třetím, ukryti v nevědomí. Vždy budou nejvzdáleněji odlišní, ale zároveň se bez sebe neobejdou, jelikož všichni pocházejí ze samého, přestože každý vznikl jindy. Tu je člověk ve své dokonalé pokoře a zhnusen sám sebou. Tu je mlčící jednající božstvo. Tu je toužící Faust polykající hořkou slinu chtíče. Tu Bedřich Briedel, baroko a duchovno protkáno vírou, tu J. W. Goethe, mimo jiné mistr exaktních věd. Tu je kontrast, tu nedělitelná sounáležitost. Vše a nic náležící a spojující se v bohu, od nějž vše pochází a k němuž se vše navrací.

Komentáře

Chtěla jsem se zeptat,

Chtěla jsem se zeptat, když dítěti při narození napíšete na prsa 66, to znamená ve "vaší řeči" co?
Nebylo to zrovna narození ani do počtu narozených v roce, v kvartále, v týdnu, v den. Vaše úvaha?

Podotýkám, že dítě se

Podotýkám, že dítě se narodilo za asistence lékaře a zdravotních sester.

Jak nám bylo nastíněno,

Jak nám bylo nastíněno, Faust je rozporuplná postava, která byla stvořena spisovatelem na bázi živoření a záporně-kladných skutků s myšlenkou tajemna, kde /v myšlenkách/ se odpouští neadekvátní pocity i priority a všechny tyto myšlenky se ve spirále protnou v souběžně násobené přímce a skončí v oválu horizontu. Priority tak postupují ve srovnávacích a psychologických náčrtech územím stávajících i minulém množení. Toto všechno přispívá a vtiskuje pocit osamění v prostoru tak množstevně-osobním. Priority, které mají regulující tendenci a figurují ve společných touhách, maří rozporné a rebelující strany příznivců. Tyto výsledky nechce podpořit žádná protistrana. Jsou to konspirativní tendence, vedoucí k pohybu přirozenosti. A BUDE Z TOHO MAZEC.